Disclaimer

Disclaimer voor www.loetje.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.loetje.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Loetje Groep BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de (informatie op onze) website aan u aanbieden.

Door deze website te bezoeken en/of informatie op de website te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer en andere op de website geplaatste voorwaarden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Loetje Groep BV is het niet toegestaan teksten, foto’s, logo’s, (handels)namen of andere materialen op deze website te (her)gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Loetje Groep BV. Loetje Groep BV behoudt zich alle (intellectuele) eigendomsrechten voor met betrekking tot alle op deze website(s) aangeboden informatie waaronder alle teksten, foto’s, logo’s, (handels)namen etc.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract, overeenkomst of vergoeding met/van Loetje Groep BV te mogen claimen of te veronderstellen.

Loetje Groep BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Tevens zijn wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor (links naar) informatie van derden. Het gebruik van deze links en informatie is voor eigen risico. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wijzigingen

Loetje Groep BV behoudt zich het recht voor deze disclaimer en de inhoud op de website te allen tijde te wijzigen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.loetje.nl op deze pagina.

Op deze website en de van toepassing zijnde voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de informatie op website en de van toepassing zijnde voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.